Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Artikel: Definities & algemene afspraken
1.1.
Order
Onder een order wordt verstaan: een bestelling met een vaste specificatie, bestaande uit één of meerdere orderregels, in één levering op één afleveradres.
Ordertoeslag
Voor bestellingen met een totale waarde van minder dan € 300,- netto houden wij ons het recht voor een bijdrage in de orderkosten van € 50,- in rekening te brengen.
Regelwaarde
De minimale waarde voor een orderregel bedraagt € 50.-
Certificaat
Een certificaat volgens EN 10204/2.2 of EN 10204/3.1 kan worden toegezonden indien daartoe bij het plaatsen van de bestelling wordt verzocht. De administratiekosten hiervoor bedragen minimaal € 10,- per certificaat.
Normering / maatvoering
Toleranties op maatvoering, chemische en mechanische samenstelling van producten zijn conform de werkstofnummers van betreffende kwaliteiten, daarbij behorende NEN-EN normering en/of op basis van fabrieksspecificaties. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden en andersluidende normen afgewezen.
Verpakking / gewichten
De materialen worden geleverd in onaangebroken eenheidsverpakkingen. Wij houden ons het recht voor om de door u bestelde hoeveelheden af te ronden op veelvouden van de verpakkingseenheden. De gewichten worden bruto voor netto berekend tenzij anders overeengekomen. Indien u afwijkende verpakkingsvoorwaarden wenst zullen de kosten hiervan aan u door belast worden.
Retourzendingen
Goederen worden enkel en uitsluitend teruggenomen als daar een gegronde reden voor is en na voorafgaande instemming onzerzijds. Retourzendingen worden door MEKA bij u opgehaald, dan wel -in overleg- franco door u geretourneerd. Indien een vergissing uwerzijds aanleiding is voor de retourzending, wordt 10% van het orderbedrag aan magazijn- en administratiekosten- in rekening gebracht.1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die MEKA B.V. en aan haar gelieerde partijen (hierna ook te noemen: ‘MEKA’ MEKAdoen en op alle overeenkomsten die zij sluiten
1.3. Onder "Opdrachtgever" wordt in deze voorwaarden verstaan: De contractuele wederpartij van MEKA.
1.4. Tussen MEKA en Opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door MEKA uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door MEKA worden aanvaard.

2. Artikel: Overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes, prijscouranten en overige mededelingen van MEKA zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van MEKA binden MEKA niet dan nadat en voor zover zij door hen schriftelijk zijn bevestigd.
2.2. Bij verschil tussen de bestelling van Opdrachtgever en de bevestiging van MEKA is uitsluitend de bevestiging van MEKA verbindend. De opdrachtgever dient de bevestiging van MEKA direct na ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen onverwijld schriftelijk aan MEKAMEKA te worden doorgegeven.
2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. Als Opdrachtgever aan MEKAinformatie, gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag MEKA uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.5. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering franco (zie ook artikel 6). De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en de prijs van verpakking en andere kosten (zoals bijvoorbeeld verzekering en vervoer).
2.6. Indien ten gevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van MEKA redelijkerwijs niet van MEKA kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van MEKAis begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van de MEKA liggen zoals maar daartoe niet beperkt:
a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b) vertraagde of te late levering door de leveranciers van MEKA of één van dezen of door derde(n);
c) vervoersmoeilijkheden of vervoers-belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van MEKA of van MEKAnaar Opdrachtgever wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d) import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook.
2.7. De zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden en gewichten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2.8. Voor fouten in afbeeldingen, en in aanduidingen van prijs, maten, gewichten, kwaliteiten in prijscouranten en andere publicaties (uitingen) van welke aard dan ook is MEKA niet aansprakelijk.
2.9. Beëindiging door Opdrachtgever van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van MEKA. Indien MEKA akkoord gaat met de beëindiging, is Opdrachtgever aan MEKA een schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen Opdrachtgever bij uitvoering van de overeenkomst aan MEKA zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van MEKA op volledige vergoeding van kosten en schade voor zover die de schadevergoeding van 25% te boven gaan.

3. Artikel: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, (be)houdt MEKA alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en alle (andere) rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De (rechten op de) in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van MEKA ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MEKA niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, gebruikt, geopenbaard of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan MEKA per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in artikel 3 lid 1 op eerste verzoek binnen de door MEKA gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan MEKA een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

4. Artikel: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van MEKAkrijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte informatie, gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven of aangeleverde materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart MEKAvoor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die MEKA wil gebruiken vóórdat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als MEKAhierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Opdrachtgever.

5. Artikel: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door MEKA bij benadering vastgesteld en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. De levertijd is niet fataal, behoudens schriftelijke andersluidende afspraken.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat MEKA er  van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is MEKA gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.
5.4. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van MEKA, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.5. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke MEKA bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan MEKA de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van MEKA kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
5.6. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en de tijd nodig om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van MEKA kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5.7. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door MEKA worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van MEKA kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
5.8. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.9. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoering-periode geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding, opschorting of verrekening.

6. Artikel: Vervoer en risico-overgang
6.1. Indien de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer of levering, ter afname voor Opdrachtgever gereed staan en MEKA zulks aan Opdrachtgever heeft medegedeeld, is Opdrachtgever tot afname terstond verplicht. Niet nakoming van deze verplichting geeft MEKA het recht hetzij de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aan Opdrachtgever te factureren zonder dat daarna betaling kan worden geweigerd wegens nog niet plaats gehad hebbende afname, hetzij de overeenkomst te ontbinden, of andere maatregelen te nemen die MEKA nuttig of nodig acht.
6.2. De Opdrachtgever is op de overeengekomen plaats van levering verplicht tot de snelst mogelijke lossing, welke geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de te leveren goederen deugdelijk te verzekeren. Bij niet nakoming van deze verplichtingen is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
6.3. Het vervoermiddel is ter keuze van MEKA, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet aan het bepaalde in artikel 2.5.
6.4. Levering vindt plaats ‘franco’, behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak. Dat betekent dat het risico van de zaak gaat over op het moment dat MEKA deze ter afname voor Opdrachtgever gereed heeft.
6.5. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen Opdrachtgever en MEKA overeenkomen dat MEKA voor het transport zorgt “franco ter plaatse” bij de Opdrachtgever (DAP) conform de Incoterms 2010 of een andere wijze conform de Incoterms 2010, dan wel op de schriftelijk overeengekomen plaats van levering volgens de vervoersinstructie van MEKA. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in alle gevallen op Opdrachtgever. Opdrachtgever dient zich deugdelijk tegen deze risicos te verzekeren.
6.6. Als sprake is van inruil of retour en Opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen of te retourneren zaak nog in eigendom heeft, blijft het risico van de in te ruilen of te retourneren zaak bij Opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van MEKA.

7. Artikel: Prijswijzigingen
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag door MEKA worden berekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door Opdrachtgever worden aangeleverd en MEKA bereid is deze te gebruiken, mag MEKA maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
7.4. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a) de kosten voor aflevering welke cf. de overeenkomst buiten de verantwoordelijkheid van MEKA liggen;
b) project-, coördinatie- en administratiekosten voor zover niet vooraf in de overeenkomst is vastgelegd;
c) reis- en verblijfkosten.

8. Artikel: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. MEKA heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door MEKA te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van MEKA niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. MEKA is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

9. Artikel: Wijzigingen
9.1. Wijzigingen resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
a) er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b) de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c) van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

9.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
9.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag MEKA bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij Opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van MEKA.

10. Artikel: Oplevering
10.1. De overeenkomst wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a) Opdrachtgever de levering heeft goedgekeurd;
b) het geleverde door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het geleverde in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c) MEKA schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de levering is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of de levering al dan niet is goedgekeurd;
d) Opdrachtgever de levering niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het geleverde niet in de weg staan.

10.2. Keurt Opdrachtgever het geleverde niet goed dan is hij verplicht dit binnen 8 dagen na levering onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan MEKA.                                                              10.3. Keurt Opdrachtgever het geleverde niet goed dan zal hij MEKA in de gelegenheid stellen opnieuw te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
10.4. Opdrachtgever vrijwaart MEKA voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverd werk.

11. Artikel: Aansprakelijkheid
11.1. MEKA is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt voor zover die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan MEKA toe te rekenen tekortkoming. MEKA kan niet uitsluiten dat zij ooit met recht aansprakelijk wordt gesteld. MEKA dient uit een oogpunt van continuïteit van haar bedrijfsvoering, aansprakelijkheid te beperken. Vandaar dat er meerdere beperkingen gelden in de aansprakelijkheid van MEKA. Indien en voor zover de Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen. De Opdrachtgever vrijwaart MEKA hierdoor voor verhaalaanspraken van de verzekeraar. Regres of subrogatie door de verzekeraar van de klant is uitgesloten.
11.2. Indien MEKA om wat voor reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking in lid 1 is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door MEKA voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht of zou brengen.  Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag van dat onderdeel of die deellevering.
11.3. Is MEKA aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de Opdrachtgever dientengevolge geleden, directe materiële schade. Aansprakelijkheid voor alle andere schade(posten) is uitgesloten. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a) bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b) opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren;
c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van MEKA.
d) schade voortkomend uit bewerking, dan wel verwerking en handeling van het geleverde door MEKA, zonder een schriftelijke melding conform de bepalingen in artikel 10 en artikel 12.

11.4. MEKA is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Opdrachtgever geleverd materiaal ten gevolge van een (niet deugdelijk uitgevoerde) bewerking. Op verzoek van Opdrachtgever zal MEKA de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Opdrachtgever voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.
11.5. Opdrachtgever vrijwaart MEKA voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door MEKA geleverde producten en/of materialen.
11.6. MEKA zal in geval van advisering haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van MEKA verwacht kan worden. Indien een fout ontstaat in de uitvoering van MEKA, doordat de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie en/of onvoldoende medewerking heeft verleend kan MEKA hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. MEKA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MEKA is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.7. Indien MEKA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen hiervoor in deze bepaling is geregeld.
11.8. Indien de Opdrachtgever kan aantonen dat zij schade heeft opgelopen door een foutieve advisering door MEKA, welke bij zorgvuldig handelen vermeden had kunnen worden, is MEKA aansprakelijk conform de beperkingen in de algemene voorwaarden.
11.9. Opdrachtgever vrijwaart MEKA voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt wordt door uitvoering van de overeenkomst.

12. Artikel: Reclamaties
12.1. Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij MEKA worden ingediend binnen 8 dagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Opdrachtgever aanvaard. De Opdrachtgever dient de gebrekkige zaken ter beschikking van MEKA te houden en MEKA in de gelegenheid te stellen deze zaken te onderzoeken. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen één jaar na de levering, schriftelijk in te dienen. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na ontdekking aanhangig te zijn gemaakt.
12.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door MEKA te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in de kwaliteit, kleur, maat of afwerking worden niet geacht een tekortkoming te zijn en zijn geen grond voor ontbinding of schadevergoeding.
12.3. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij MEKA heeft gereclameerd.

13. Artikel: Betaling
13.1. De door MEKA opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats op naam van de van vestiging van MEKA of op een door MEKA aangewezen rekening.:
a) bij balieverkoop contant;
b) bij vooruitbetaling, 100% betaling bij bestelling
c) bij termijnbetaling:
• 50% van de totale prijs bij opdracht;
• 40% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
• 10% van de totale prijs bij oplevering;

in alle overige gevallen binnen dertig dagen na datum van levering.
13.2. Elke betaling moet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Termijnen zijn fataal. Na het verstrijken van een termijn is Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Afwijkende betalingsregelingen kunnen enkel schriftelijk te zijn overeengekomen.
13.3. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van MEKA (aanvullende) zekerheid te stellen, zoals bijvoorbeeld een bankgarantie, of een pandrecht op (alle) activa van de Opdrachtgever. Als Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. MEKA heeft in dat geval onder andere het recht de overeenkomst te ontbinden, verplichtingen op te schorten en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
De Opdrachtgever is verplicht op het eerste verzoek een (al dan niet) bezitloos pandrecht ten behoeve van MEKA te doen vestigen op roerende zaken alsmede op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Opdrachtgever op derden, zulks tot zekerheid van betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van MEKA op de klant, die ter zake van incassokosten, rente en boetes daaronder begrepen. De Opdrachtgever verklaart tot verpanding bevoegd te zijn. De Opdrachtgever verleent hierdoor een onherroepelijke volmacht aan MEKA om een pandrecht op de goederen te vestigen namens de Opdrachtgever, ten behoeve van MEKA.
13.4. De Opdrachtgever is niet bevoegd betaling op te schorten, te verrekenen of anderszins enig bedrag in te houden. Facturen dienen steeds volledig betaald te worden
13.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a) een betalingstermijn is overschreden of de Opdrachtgever enige andere verplichting niet nakomt;
b) Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c) beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
d) Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e) Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

13.6. De in dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is Opdrachtgever direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat MEKA van oordeel is dat Opdrachtgever in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever is aangevraagd dan wel uitgesproken, is Opdrachtgever direct in verzuim en zijn alle vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
13.7. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien MEKA in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtgever, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,- bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
13.8. MEKA is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door MEKA te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen Opdrachtgever uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan MEKA verschuldigd is.
13.9. MEKA is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang Opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens MEKA.
13.10. MEKA in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

14. Artikel: Verleng eigendomsvoorbehoud
14.1. MEKA behoudt zich het eigendom van alle door haar geleverde zaken voor. Dat eigendomsvoorbehoud is verlengd en ziet dus op alle goederen uit alle overeenkomsten tussen MEKA en Opdrachtgever. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van MEKA tot aan het moment waarop Opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met alle overeenkomsten waarbij MEKA zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Als een deel van de zaken wel en een deel van de zaken niet is betaald, blijven alle zaken (dus ook de betaalde zaken) eigendom van MEKA.
Tot het tijdstip dat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit alle overeenkomsten met MEKA is voldaan, is Opdrachtgever gehouden de door MEKA geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van MEKA te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.
14.2. Na levering blijft MEKA eigenaar van geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
a) tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b) voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
c) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

14.3. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is het goederenrechtelijk niet mogelijk de zaken te bezwaren en mag Opdrachtgever deze ook verbintenisrechtelijk niet bezwaren. Buiten de normale bedrijfsuitoefening is het Opdrachtgever verbintenisrechtelijk verder niet toegestaan de zaken te vervreemden en goederenrechtelijk is dat niet mogelijk.
14.4. Indien Opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens MEKA niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is MEKA zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van Opdrachtgever zijn.
14.5. Nadat MEKA zijn eigendom-voorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat
MEKA steeds toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en verleent alle medewerking aan MEKA, op straffe van een boete van € 25.000,- te vermeerderen met € 1.000,- voor elke dag dat medewerking uitblijft.
14.6. Als MEKA geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuwgevormde zaken aan MEKA te verpanden.
14.7. MEKA verschaft aan Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens MEKA zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van MEKA, ten behoeve van andere aanspraken die MEKA op Opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek aan MEKA zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

15. Artikel: Beëindiging
15.1. Als Opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder dat er sprake is van een tekortkoming van MEKA en MEKA hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. MEKA heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogen-schade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. E.e.a. zoals onder meer bepaald in artikel 2.9.
15.2. MEKA is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, te ontbinden, indien:
a) Opdrachtgever weigert op eerste verzoek, als overeengekomen, vooruit te betalen of zekerheid te stellen;
b) Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, Opdrachtgever eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van Opdrachtgever dan wel Opdrachtgever wordt ontbonden;
c) Opdrachtgever komt te overlijden;
d) Opdrachtgever niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens MEKA en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

16. Artikel: Toepasselijk recht , bevoegde rechter
16.1. Op alle overeenkomsten van MEKA met derden is het Nederlandse recht van toepassing. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
16.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
16.3. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van MEKA is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter in Nederland bevoegd heeft verklaard.
16.4. MEKA mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
16.5. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediator overeenkomen
16.6. Voor zover deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschil in uitleg of interpretatie steeds beslissend.

Deze Algemene Voorwaarden zijn/worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56344961. Op eerste verzoek wordt kosteloos een exemplaar toegezonden.

 
Werken bij Meka